REGULAMIN WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W FORMIE USŁUG TELEMEDYCZNYCH

 • §1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Regulamin organizacyjny zostaje ustanowiony zgodnie z treścią art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniem usług w postaci świadczeń zdrowotnych przez MEDI ZONE sp. z o.o.
 2. MEDI ZONE sp. z o.o. jest spółką z z siedzibą w Lublin ul. KOWALSKA 5 / 203, 20-115 LUBLIN, KRS: 0001056695 NIP: 9462731932 REGON: 526317675.
 3. MEDI ZONE sp. z o.o. pozostaje wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem: 000000266223.
 • §2 [DEFINICJE]

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady wykonywania i nabycia świadczeń zdrowotnych w formie Usług Telemedycznych, z którym Pacjent może zapoznać się na Stronie Internetowej;
 2. Usługa Telemedyczna – świadczenia zdrowotne wykonywane na odległość w ramach umowy zawartej między Spółką a Pacjentem za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, bez bezpośredniego badania Pacjenta;
 3. Strona Internetowa / Serwis – strona internetowa Spółki m.in. za pośrednictwem której wykonywane są Usługi Telemedyczne, dostępna pod adresem: www.pewna-recepta.pl;
 4. Spółka – oznacza MEDI ZONE sp. z o.o., NIP: 9462731932 REGON: 526317675;
 5. Pacjent  – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług Telemedycznych, posługującą się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;
 6. Formularz – oznacza formularz konsultacji lekarskiej znajdujący się na Stronie Internetowej, w którym Pacjent podaje wyczerpujące, rzetelne i zgodne z prawdą informacje o swoim stanie zdrowia oraz dane osobowe wraz z wnioskiem o e-konsultacje z możliwością wystawienia E-recepty lub E-zwolnienia.
 7. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • §3 [CELE I ZADANIA PODMIOTU]
 1. Celem Spółki jest prowadzenie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności działalności leczniczej.
 2. Zadania Spółki polegają na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
 • §4 [STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO]
 1. MEDI ZONE sp. z o.o. jako kapitałowa spółka prawa handlowego została utworzona przez wspólników, natomiast do jej reprezentacji ustanowiony został zarząd.
 2. Aktualny wykaz wspólników oraz członków zarządu pozostaje ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców dostępnym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001056695.
 3. W ramach prowadzonej działalności Spółka wyodrębniła jednostkę MEDI ZONE. Nazwa zakładu leczniczego to Medizone MEDIK z siedzibą w Lublin ul. KOWALSKA 5 / 203, 20-115 LUBLIN.
 • §5 [RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]
 1. Spółka jako podmiot leczniczy zgodnie z treścią art. 8 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej prowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, rozumianych jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności.
 3. Spółka prowadzi swoją działalność odpłatnie.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy z którymi Spółka ma zawarte umowy.
 5. Usługa Telemedyczna polega na konsultacji zdalnej z możliwością wystawienia przez lekarza E-recepty/E-zwolnienia pod warunkiem, że na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego istnieją ku temu wskazania medyczne oraz brak jest przeciwskazań medycznych (lub prawnych). Decyzję w tym zakresie każdorazowo podejmuje lekarz.
 6. Świadczone przez Spółkę Usługi Telemedyczne nie zastępują bezpośredniej relacji Pacjenta z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarzem opieki specjalistycznej. Zgodnie z zaleceniami lekarza w nagłych przypadkach Pacjent powinien zwrócić się o pomoc doraźną udając się do najbliższej placówki medycznej lub w razie potrzeby kontynuować konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub innymi pracownikami ochrony zdrowia.
 • §6 [MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

Ponieważ świadczenia zdrowotne udzielane są przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, miejscem ich udzielania jest każdorazowo miejsce wykonywania świadczenia przez danego lekarza.

 • §7 [PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]
 1. Oferowane świadczenia zdrowotne są to konsultacje zdalne, odbywające się przy pomocy Formularza dostępnego w Serwisie oraz kontaktu lekarza z Pacjentem telefonicznego lub za pośrednictwem komunikatora internetowego.
 2.  W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać:
  1. zdalną konsultację lekarską z możliwością wystawienia przez lekarza E-recepty,
  2. zdalną konsultację lekarską z możliwością wystawienia przez lekarza E-zwolnienia.
  3. poradę lekarską lub analizę wyników badań.
 1. Dostęp do Serwisu wymaga posiadania przez Pacjenta urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej www oraz adresu poczty elektronicznej (aktywnego konta e-mail).
 2. Pacjent za pośrednictwem Serwisu wypełnia i wysyła Formularz. Lekarz analizuje przesłany przez Pacjenta Formularz i kontaktuje się z Pacjentem (na podany numer telefonu lub za pośrednictwem komunikatora internetowego) w celu przeprowadzenia badania Pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Na podstawie przeprowadzonego badania Pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, lekarz decyduje o wystawieniu albo odmowie wystawienia E-recepty na wnioskowany lek (lub wnioskowanego E- zwolnienia). W uzasadnionych przypadkach Lekarz może, bez dokonania badania Pacjenta, wystawić E-receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej i informacjach przekazanych przez Pacjenta.
 3. Kod E-recepty jest wysyłany jako wiadomość sms na wskazany polski numer telefonu. Wystawiane w ramach Usługi Telemedycznej E-recepty nie są refundowane i odpłatność za nie wynosi 100%. E-Zwolnienie jest wysyłane na adres e-mail Pacjenta, a także jest ono widoczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) dostępnym w serwisie pacjent.gov.pl.
 4. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań. W ramach jednej Usługi Telemedycznej mogą zostać wystawione maksymalnie cztery leki po maksymalnie 4 szt. opakowań.
 5. Usługa Telemedyczna jest udzielana 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 22:00 w terminie do 24 godzin od momentu wpłynięcia Formularza i dokonania płatności przez Pacjenta. W razie braku dostępności lekarza w tym okresie, Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany stosownym komunikatem SMS na wskazany polski numer telefonu lub wiadomością e-mail, przy czym czas wykonania Usługi Telemedycznej nie może być w tym wypadku dłuższy niż 72 godziny. W takim wypadku Pacjentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Telemedycznej na zasadach opisanych §11 Regulaminu.
 6. Jeśli nie ma wskazań medycznych lub są przeciwwskazania medyczne (lub prawne) lekarz odmawia wystawienia E-recepty lub E-zwolnienia wraz podaniem powodu odmowy. W szczególności lekarz ma prawo odmowy wydania E-recepty na leki o działaniu narkotycznym, nasennym, z testosteronem lub na inne leki psychoaktywne. Odmowa następuje przez powiadomienie Pacjenta o decyzji lekarza na wskazany przez Pacjenta adres e-mail w terminie do 24 godzin od momentu wpłynięcia Formularza i dokonania płatności przez Pacjenta – w takiej sytuacji Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej przez niego opłaty za Usługę Telemedyczną. Wówczas lekarz może zaproponować Pacjentowi odpowiedni inny lek lub wydać stosowne zalecenia lub poinformować Pacjenta o braku wskazań do leku.
 7. W każdym przypadku lekarz może poprosić o przesłanie drogą mailową dokumentacji medycznej Pacjenta. Wówczas jeśli Pacjent nie przedstawi lekarzowi takiej dokumentacji, E-recepta nie będzie mogła być wystawiona. W takiej sytuacji opłata za Usługę Telemedyczną nie zostanie Pacjentowi zwrócona. Czas na rozpatrzenie przez lekarza przesłanej dokumentacji medycznej wynosi do 48h. W oparciu o przesłaną dokumentację medyczną lekarz zadecyduje o wystawieniu lub odmowie wystawienia E-recepty.
 8. W celu przeprowadzenia badania Pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności lub przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta lub co do danych zamieszczonych w Formularzu z wnioskiem o wystawienie E-recepty / E-Zwolnienia – lekarz może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym), a także może odmówić wykonania Usługi Telemedycznej wraz z podaniem powodu odmowy, informując o tym Pacjenta na wskazany przez Pacjenta adres e-mail. Odmowa wykonania Usługi Telemedycznej może nastąpić po co najmniej dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu z Pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym) na wskazany w Formularzu numer telefonu – w takiej sytuacji Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za Usługę Telemedyczną.
 9. W zakresie dozwolonym przez prawo, za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej/mailowej z lekarzem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Spółka umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU dostarczanych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60 – 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS : 0000274399, NIP : 779-23-08-495; aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: https://poland.payu.com/. W zakresie dozwolonym przez prawo, za opóźnienie płatności lub problem w płatnościach z przyczyn leżących po stronie PayU, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

 

 • §8 [WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ]

Spółka w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podejmuje się współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, tj. lekarzami z którymi Spółka ma zawarte umowy.

 • §9 [WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ]
 1. W toku udzielania świadczeń zdrowotnych w granicach prawem dozwolonych Spółka zbiera dane oraz prowadzi dokumentację medyczną Pacjentów z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony i poufności danych.
 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez Spółkę na wniosek Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej, a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu nadane zostało stosowne uprawnienie na mocy odrębnych ustaw.
 3. Cennik udostępniania dokumentacji medycznej przedstawia się następująco:
Pierwsze udostępnienie dokumentacji Kolejne udostępnienie dokumentacji
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,23 zł
Wyciąg lub odpis (1 strona) 0,00 zł 9,47 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 1,49 zł
 • §10 [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE]

Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Spółkę dostępny jest na Stronie Internetowej.

 • §11 [ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY]
 1. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dla zawarcia umowy o świadczenie Usługi Telemedycznej konieczne jest dokonanie przez Pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego) następujących czynności:
 •  wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
 • zaakceptowanie Regulaminu oraz polityki prywatności Serwisu,
 1. dokonanie opłaty za Usługę Telemedyczną w wysokości określonej w cenniku dostępnym na Stronie Internetowej.Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta w momencie dokonania płatności przez Pacjenta.
 2. Pacjent (konsument) ma możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Telemedycznej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailowo na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Kowalska 5 / 203, 20-115 Lublin, Polska. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Pacjent wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Spółka zwraca Pacjentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana przez Pacjenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pacjenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Pacjent zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Pacjent nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Pacjent może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

– Adresat [MEDI ZONE sp. z o.o.; adres pocztowy: Kowalska 5 / 203, 20-115 Lublin, Polska; adres e-mail: [email protected]]

– Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 • §12 [ REKLAMACJE]
 1. Spółka jest odpowiedzialna za zgodność świadczenia Usług Telemedycznych z umową.
 2. Reklamacje mogą zostać wniesione za pośrednictwem każdego kanału komunikacji. Przy czym celem złożenia reklamacji rekomendowane jest skontaktowanie się przez Pacjenta ze Spółką drogą pisemną na adres Kowalska 5 / 203, 20-115 Lublin, Polska) lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres [email protected], bądź osobiście pod adresem Kowalska 5 / 203, 20-115 Lublin, Polska.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Pacjenta. Rekomendowane jest aby reklamacja zawierała następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy  (dla reklamacji składanych listownie), numer zamówienia, nr telefonu,  określenie przedmiotu reklamacji, określenie żądań Pacjenta, wskazanie daty Usługi Telemedycznej.
 4. Spółka rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • §13 [DANE OSOBOWE]

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest MEDI ZONE sp. z o.o. jest spółką z z siedzibą w Lublin ul. KOWALSKA 5 / 203, 20-115 LUBLIN, KRS: 0001056695 NIP: 9462731932 REGON: 526317675, dalej jako „Administator”. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail [email protected]
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora serwisu w celach:
 1. a) świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie Umowy zawieranej między Usługobiorcą a Usługodawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych) – na podstawie obowiązków prawnych Usługodawcy określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. c) dochodzenia roszczeń i obrony praw związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) administracyjnych oraz marketingu oferowanych przez Usługodawcę usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym w sytuacji wyrażenia osobnej zgody również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, prowadzenia telemarketingu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia na adres: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe lub dane Pacjenta nie będącego Usługobiorcą podane w formularzu będą przetwarzane przez Usługodawcę związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na podmiocie leczniczym, wynikających w szczególności realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 j.t. ze zm.) na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO).
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu:
 7. a) niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 8. b) niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia usług z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz udokumentowania stanu zdrowia.
 9. c) marketingu, to podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres zależny od celu ich przetwarzania:
 11. a) w celu świadczenia usług telemdycznych, dane przechowywane będą przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej,
 12. b) w celu niezbędnym do wykonania Umowy o świadczenie Usług medycznych zgodnie z Regulaminem lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług medycznych, dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 13. c) w celu podatkowym i rachunkowym, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat wynikający z przepisów prawa,
 14. d) w celu administracyjnym, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich pozyskania,
 15. e) w celu marketingowym, dane będzie przetwarzane do ustania celu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu na ich przetwarzanie,
 16. f) w celu przesyłania informacji marketingowych, dane będą przetwarzane do ustania danego celu lub wycofania udzielonej zgody.
 17. Odbiorcami danych osobowych, będą:
 18. a) inne podmioty lecznicze lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń medycznych, z którymi Usługodawca zawarł stosowne mowy na wykonywanie świadczeń medycznych,
 19. b) podmiot dostarczający usług płatnicze: PayU S.A.
 20. c) podmiot dostarczający usługi pocztowe: Poczta Polska S.A.
 21. d) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Usługodawcy (księgowość, podatki) – na mocy zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 22. e) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 23. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Usługodawcę poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 24. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Żądanie realizacji praw, o których mowa w niniejszym ust. należy przesłać na adres: [email protected].
 25. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
 26. Dane osobowe pozyskujemy od osoby, która jest Usługobiorcą poprzez Formularz, utrzymywany przez Centrum Lecznicze MEDI ZONE SPÓŁKA z o.o. na stronie serwisu: www.pewna-recepta.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie.

 

 • §14 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Mając na uwadze, że Spółka nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych i/lub całodobowych świadczeniach zdrowotnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 3. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z m.in. następujących sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów: i) skorzystanie z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej; ii) zwrócenie się do Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie mediacji; iii) zwrócenie się o pomoc do (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji broniącej praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów, z których może skorzystać konsument, dostępne są w szczególności na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://polubowne.uokik.gov.pl lub https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

Konsument może skorzystać także z utworzonej przez Komisję Europejską platformy internetowej służącej do rozwiązywania sporów (“platforma ODR”) pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:
 • wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;
 • zmiana lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku orzeczeń sądowych lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;
 • orzeczenia, decyzji, postanowienia lub wytycznych uprawnionego organu władzy publicznej odnoszącego się do niniejszego Regulaminu i skutkującego koniecznością dostosowania go do takiego orzeczenia, decyzji, postanowienia lub wytycznych;
 • korzystne dla obecnych i potencjalnych Pacjentów dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, mającym wpływ na postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • zmiana danych firmy, danych kontaktowych lub adresów URL zawartych w treści Regulaminu;
 • konieczność wprowadzenia zmian innych niż wymienione powyżej, o ile spełniają one łącznie następujące warunki: i) są zgodne z prawem (w szczególności nie naruszają indywidualnych lub zbiorowych interesów konsumentów); ii) są korzystne dla obecnych i potencjalnych Pacjentów; iii) ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Regulaminu w sposób korzystny dla obecnych i potencjalnych Pacjentów;

Spółka powiadomi Pacjentów o wszelkich zmianach Regulaminu co najmniej dwa tygodnie przed wejściem w życie zmienionych warunków, wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną (jeżeli adres e-mail Pacjenta został udostępniony) oraz umieszczając zmienioną wersję niniejszego Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Pacjentów.

 1. Żaden zapis niniejszego Regulaminu nie ogranicza ustawowych praw Pacjenta jako konsumenta. W razie sprzeczności Regulaminu z takimi prawami, prawa te mają pełne pierwszeństwo.
 2. W przypadku pytań, w tym dotyczących Regulaminu bądź świadczenia Usług Telemedycznych, Pacjent może szybko i efektywnie skontaktować się ze Spółką pod numerem telefonu: 725077642, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem w Lublin ul. KOWALSKA 5 / 203, 20-115 LUBLIN.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów o świadczenie Usług Telemedycznych zawartych od dnia 27.10.2023 r. (do umów zawartych przed tą datą ma zastosowanie regulamin w poprzednim brzmieniu, dostępnym tutaj). Pacjenci, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług Telemedycznych przed tą datą mogą jednak powoływać się na niniejszy Regulamin w tych aspektach, w których jest on dla nich względniejszy.